GDPR - General Data Protection Regulation

 
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR), které vstupuje v účinnost dne 25. května 2018, přináší rozšíření práv subjektů osobních údajů.
 
MENDELU zpracovává osobní údaje zaměstnanců zejména za účelem plnění povinností zaměstnavatele. Mezi tyto povinnosti patří např. výpočet mzdy, hlášení na sociálním úřadě a odvod sociálního a zdravotního pojištění.
 
Pokud jste vědecko-výzkumný pracovník či akademický pracovník, rovněž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v souladu s §75 zákona o vysokých školách, v platném znění,
za účelem evidence vaší publikační a vydavatelské činnosti či za účelem zajištění průběhu habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem.
 
MENDELU může také Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem prezentace univerzity.
 
Zaměstnavatel, který má v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového řízení, shromažďuje osobní údaje předem neurčitého počtu osob (uchazečů), které projeví svůj zájem stát se jeho zaměstnancem,
a to bez jejich souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., neboť takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (přihláška do výběrového řízení).
 
 
GDPR na MENDELU: