Odbor řízení lidských zdrojů (OŘLZ)

 

Odbor řízení lidských zdrojů (OŘLZ) vznikl pod tímto názvem v roce 2019 v rámci reorganizace rektorátních oddělení MENDELU a spadá do kompetence prorektorky pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitky Janové, Ph.D.

OŘLZ je složen ze dvou samostatných oddělení – Oddělení personálního a sociálního a Oddělení personálního rozvoje.

OŘLZ zajišťuje administrativní, organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů. Cílem je vytvářet pracovní podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu a pozitivní pracovní prostředí na MENDELU.

 

Oddělení personální a sociální (OPS)

Oddělení personální a sociální je oddělením rektorátním, které zabezpečuje agendu pro všechny zaměstnance MENDELU. Spolupracuje se všemi součástmi univerzity (tj. 5 fakult a jeden vysokoškolský institut) při aplikaci předpisů z oblasti pracovněprávní a sociální. Úzce spolupracuje s Oddělením Práce a Mzdy (PaM) a se Mzdovou účtárnou – obě oddělení jsou součástí Ekonomického odboru, který je zařazen v úseku kvestora. OPS spolupracuje i se zástupci odborových orgánů a zajišťuje v personální a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy.

OPS spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a s úřadem práce.

Odborné činnosti:

 • nábor zaměstnanců
 • uzavírání pracovních smluv (vyhotovení pracovní smlouvy)
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • rozvazování pracovních poměrů
 • evidence dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • personální informační systém
 • osobní konzultace se zaměstnanci a odborné poradenství pro vedoucí zaměstnance
 • agenda zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • agenda pracovnělékařských služeb
 • agenda zaměstnaneckých benefitů
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky a analýzy z personální a sociální oblasti
 • kolektivní vyjednávání

 

Oddělení personálního rozvoje (OPR)

Oddělení personálního rozvoje je oddělením, které vzniklo v roce 2018 v souvislosti s potřebou zavedení celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů. Jedním z důvodů vzniku bylo získání ocenění HR Excellence in Research Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím HRS4R. Oddělení úzce spolupracuje s Pracovní skupinou HR Award, ve které jsou zástupci všech univerzitních součástí.

Odborné činnosti:

 • tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů
 • institucionální nastavení podmínek řízení a kariérního rozvoje lidských zdrojů v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky
 • agenda související s oceněním evropské komise HR Excellence In Research Award
 • efektivní nastavení personálních procesů univerzity
 • podpůrné činnosti pro získávání a výběr zaměstnanců
 • agenda vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • podpora zahraniční inzerce (EURAXESS, THE)

 

Projekt OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175, jehož klíčovou aktivitou 1 je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Projekt je řešen od 1. 3. 2018 pod vedením prorektora Adama, garantem klíčové aktivity 1 je prorektorka Janová.