Odbor řízení lidských zdrojů je rektorátním pracovištěm univerzity podřízeným prorektorce pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci doc. Ing. Lee Kubíčkové, Ph.D. Ředitelkou odboru je JUDr. Lenka Povolná. 

Zajišťujeme administrativní, organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů. Naším cílem je vytvářet pracovní podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu a pozitivní pracovní prostředí na univerzitě.

 

struktura Odboru řízení lidských zdrojů

  

Oddělení personálního rozvoje a benefitů

Jsme oddělením, které vzniklo v roce 2018 v souvislosti s potřebou zavedení celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů. Jedním z důvodů vzniku bylo získání ocenění HR Excellence in Research Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím HRS4R. Naším cílem je přiblížit univerzitu co nejvíce evropským standardům vyjádřeným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a všem zaměstnancům zajistit co nejpříjemnější pracovní prostředí.

Odborné činnosti:

 • tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů
 • institucionální nastavení podmínek řízení a kariérního rozvoje lidských zdrojů v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky
 • agenda související s oceněním evropské komise HR Excellence In Research Award
 • efektivní nastavení personálních procesů univerzity
 • podpůrné činnosti pro získávání a výběr zaměstnanců v souladu s politikou otevřeného a transparentního náboru
 • agenda vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • agenda benefitů

Referát přijímání zaměstnanců

Máme na starost nábor a výběr nových zaměstnanců a monitorujeme situaci na trhu práce. 

Personální referát

Pečujeme o zaměstnance čtyř fakult, Institutu celoživotního vzdělávání a všech rektorátních a celoškolských pracovišť. 

Spolupracujeme se všemi součástmi univerzity při aplikaci předpisů z oblasti pracovněprávní a sociální.

Úzce spolupracujeme s oddělením Práce a mzdy a mzdovou účtárnou (tato oddělení jsou součástí Ekonomického odboru, který je zařazen v úseku kvestora).

Jednáme se zástupci odborových orgánů a zajišťujeme v personální a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy.

Plníme požadavky České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů a úřadů práce.

Odborné činnosti:

 • uzavírání pracovních smluv
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • rozvazování pracovních poměrů
 • evidence dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • personální informační systém
 • osobní konzultace se zaměstnanci a odborné poradenství pro vedoucí zaměstnance
 • agenda zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • agenda pracovnělékařských služeb
 • agenda zaměstnaneckých benefitů
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky a analýzy z personální a sociální oblasti
 • kolektivní vyjednávání

Referát podpory zahraničních zaměstnanců

Pečujeme o nové i stávající zaměstnance ze zahraničí.

Pomáháme zahraničním kolegům při relokaci do České republiky a orientaci na MENDELU.

Nabízíme pomocnou ruku při jednání s příslušnými úřady, institucemi a cizineckou policií.

Poskytujeme služby nejen zahraničním pracovníkům, ale i jejich rodinným příslušníkům a provázíme je celým jejich pobytem na MENDELU.


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: