Odbor řízení lidských zdrojů je rektorátním pracovištěm univerzity podřízeným kvestorovi Ing. Jiřímu Ševčíkovi. Metodicky je veden prorektorkou pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci doc. Ing. Leou Kubíčkovou, Ph.D.. Ředitelkou odboru je Mgr. Veronika Burianová.

Zajišťujeme administrativní, organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů. Naším cílem je vytvářet pracovní podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu a pozitivní pracovní prostředí na univerzitě.

 

 

Oddělení personálního rozvoje

Jsme oddělením, které vzniklo v souvislosti s potřebou zavedení celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů. Jedním z důvodů vzniku bylo získání ocenění HR Excellence in Research Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím strategii, která má přiblížit univerzitu co nejvíce evropským standardům vyjádřeným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a všem zaměstnancům zajistit příjemné a podnětné pracovní prostředí. 

Odborné činnosti:

 • tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů
 • institucionální nastavení podmínek řízení a kariérního rozvoje lidských zdrojů v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky
 • agenda související s oceněním evropské komise HR Excellence In Research Award
 • implementace Plánu genderové rovnosti
 • koordinace Bezpečné MENDELU
 • efektivní nastavení personálních procesů univerzity
 • získávání a výběr zaměstnanců v souladu s politikou otevřeného a transparentního náboru
 • agenda vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • agenda zaměstnaneckých benefitů (MultiSport, stravenky, zvýhodněné produkty a vstupenky)
 • správa webu Odboru řízení lidských zdrojů, Newsletter HR

 

Personální oddělení

Pečujeme o nové a stávající zaměstnance čtyř fakult, Institutu celoživotního vzdělávání a všech rektorátních a celoškolských pracovišť. Spolupracujeme se všemi součástmi univerzity při aplikaci předpisů z oblasti pracovněprávní a sociální. Jednáme se zástupci odborových orgánů a zajišťujeme v personální a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy. Plníme požadavky České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů a úřadů práce.

Odborné činnosti:

 • uzavírání pracovních smluv
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • rozvazování pracovních poměrů
 • evidence dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • personální informační systém
 • osobní konzultace se zaměstnanci a odborné poradenství pro vedoucí zaměstnance
 • agenda zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • agenda pracovnělékařských služeb
 • agenda zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění)
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky a analýzy z personální a sociální oblasti
 • podpora slaďování pracovního a osobního života