Odměnu k ocenění pracovních zásluh může zaměstnavatel přiznat také u příležitosti:

 a)  dovršení 50 let věku -až 30 % měsíčního mzdového tarifu

 b)  dovršení 60 let věku -až 50 % měsíčního mzdového tarifu

 c)  prvního skončení pracovního poměru po přiznání plného invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod  -až 100 % měsíčního mzdového tarifu

MotýlPři stanovení výše odměny se zohlední délka působení u zaměstnavatele a kvalita plnění pracovních úkolů. Odměna se vyplácí nejdříve ve výplatním termínu za měsíc, ve kterém došlo k dosažení jubilea zaměstnance, nejpozději ve výplatě za měsíc prosinec kalendářního roku, v němž bylo jubilea dosaženo (a,b) resp. za měsíc, ve kterém došlo ke skončení pracovního poměru zaměstnance (c).

Odměny lze přiznat zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval nepřetržitě nejméně 36 kalendářních měsíců. 

Více informací Mzdový předpis MENDELU

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: