Rovnost příležitostí pro všechny není jen základním lidských právem, je i prostředkem pro dosahování excelentních výsledků jednotlivců, týmů a organizací. Čím různorodější budou naše týmy a čím férovější bude náš přístup k jednotlivcům, tím kreativnější a efektivnější bude naše práce.

 

Graf zastoupení žen ve vědecké profesiGenderová nerovnost

Jednou ze zásadních společenských nerovností je stále ta mezi muži a ženami, vědecko-výzkumné prostředí nevyjímaje. Česká republika má v rámci EU výrazně podprůměrné zastoupení žen ve vědě a výzkumu. V roce 2018 byl dokonce podíl žen v rámci EU zcela nejnižší (Eurostat 2020).

Přestože se neustále zvyšuje zastoupení žen mezi studujícími, a to i v doktorském studiu, tento trend se dlouhodobě neodráží v jejich zastoupení mezi výzkumníky a na vedoucích pozicích. Nevyužití potenciálu kvalifikovaných žen je i nevyužitím značných nákladů do jejich vzdělávání a profesního rozvoje. Více informací o podílu mužů a žen ve výzkumu na národní úrovni a v mezinárodním srovnání.

 

Excelence a inovační potenciál pozitivně korelují s rovností mužů a žen.

Výzkumy dlouhodobě poukazují na různé bariéry, jimž ženy ve výzkumu čelí (předsudky, bariéry spojené s rodičovstvím, vyšší míra pracovní nejistoty apod.) a které vedou k jejich častějšímu odchodu z vědy. Odchod žen znamená pro český výzkumný ekosystém ztrátu vysoce vzdělaných lidí, jejich expertiz, kreativity, perspektiv a životních zkušeností. Podstatná část vzdělané populace tak ztrácí možnost podílet se na poznávání a utváření světa skrze výzkum a inovace, ve kterém má společnost jako celek žít. Tento fakt se může negativně odrazit nejen v promarněné šanci na zvýšení kvality života společnosti, ale i v nevyužití všech laboratořdisponibilních zdrojů znalostní ekonomiky (zdroj TAČR).

Nejde však jen o ženy, např. otázka skloubení kariéry a osobního života je důležitá pro všechny bez rozdílu pohlaví (včetně témat rodičovství nebo sendvičové generace), problémem je i diskriminace věková, přístup k cizincům, k sexuálním menšinám.

 

Chceme tedy na MENDELU vytvářet takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout svůj osobní potenciál. Věříme, že nejlepším způsobem, jak podporovat rovné příležitosti a diverzitu, je jejich bezvýhradné začlenění do všech procesů, činností, rozhodnutí a programů. Prvním krokem k naplnění této vize je náš Plán genderové rovnosti na období 2022 - 2024.

 

Další důležité dokumenty

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT 2021-2024

EU policy on Gender Equality in Research and Innovation

Horizon Europe