Nejčastější otázky na téma HR Award

 

Co je HR Award?

HR Award je zkrácený název pro Human Resources Excellence in Research Award. Jde o ocenění, které uděluje Evropská komise institucím působících v oblasti vědy a výzkumu za to, že se při zaměstnávání vědecko-výzkumných pracovníků řídí Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky (Charta). Podmínkou udělení ocenění je, kromě přistoupení k Chartě, implementace strategie řízení lidských zdrojů (HR Strategy for Researchers neboli HRS4R). Tuto strategii má každá instituce na míru zpracovanou v podobě akčního plánu. Naplňování strategie je ze strany Evropské komise pravidelně vyhodnocováno.

Proč Evropská komise HR Award uděluje?

Evropský trh i výzkumný prostor se dlouhodobě potýkají s udržením konkurenceschopnosti vůči USA a asijským zemím. Aby byla oblast výzkumu a inovací podpořena, vytvořila Evropská komise mimo jiné soubor zásad, nazvaných jako Evropská charta pro výzkumné pracovníky (Charta), kterými se mají evropské vědecko-výzkumné instituce řídit resp. stavět na nich strategii práce se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a PhD. studentkami a studenty. Instituce mají vytvářet takové pracovní podmínky, aby mohli její pracovníci a pracovnice dosahovat špičkových vědeckých výsledků a v pracovním prostředí se dobře cítili. Zároveň je podporována mobilita, jako jeden z prostředků excelence, proto je potřebná srovnatelnost pracovních podmínek na vědecko-výzkumných institucích napříč Evropou.  

Kterých oblastí se HR Award týká?

HR Award se zaměřuje na 4 oblasti:

1. Etika a profesionalita;

2. Obsazování pracovních míst;

3. Pracovní podmínky;

4. Vzdělávání a rozvoj.

Co musí univerzita splňovat?

Univerzita má implementovat strategii řízení lidských zdrojů (HR Strategy for Researchers/HRS4R), která vede k dosažení souladu se 40 zásadami uvedenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky.

V roce 2018 byla na MENDELU zpracována interní GAP analýza, jež porovnala praxi na univerzitě s požadavky Charty. Na základě těchto výsledků byl sestaven první akční plán na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě. V současné době implementujeme druhý akční plán, který vzešel z vnitřního hodnocení v roce 2020.

Kde je od univerzity HR Award vyžadováno?

Pro žadatele evropských grantů je výhodou, nikoli podmínkou. Poskytovatelům financí dává záruku, že finance budou využity v souladu s požadavky Evropské unie. 

Co HR Award univerzitě přináší?

Prestiž, zviditelnění, nalákání zahraničních vědců a vědkyň, garanci pracovního prostředí odpovídajícího evropským standardům, zvýhodnění u poskytovatelů financí, spolupráci s jinými institucemi.

Kolik HR Award univerzitu stojí?

Za udělení ocenění se neplatí. Univerzita však financuje pracovníky a pracovnice, kteří na implementaci strategie pracují, ať už na Odboru řízení lidských zdrojů nebo v rámci pracovní skupiny, která je totožná s komisí rektora pro personální rozvoj. Ve fází příprav a následné implementace strategie (2018 - Q1 2023) byla pracovní skupina i odborní HR pracovníci financování z OP VVV RKVV I a II. Nyní jsou pracovní úvazky pracovnic OŘLZ financovány z hlavního zdroje univerzity a Programu na podporu strategického řízení.

Které jiné instituce mají HR Award?

Dnes je již v ČR uděleno 64 ocenění (údaj platný k 31. 5. 2023). Mají je veřejné, státní i soukromé vysoké školy, ústavy Akademie věd a další vědecko-výzkumné nebo výzkum financující instituce. Na některých univerzitách jsou držiteli ocenění jednotlivé fakulty. MENDELU byla v ČR první, kdo toto ocenění získal. Přehled všech evropských držitelů.

Proč má univerzita Odbor řízení lidských zdrojů?

Víme, že výraz "lidské zdroje" nezní příliš přívětivě, je to však v managementu zavedený termín. Řízení lidských zdrojů je nedílnou součástí řízení organizace, protože nastavuje postupy v práci s tím nejcennějším, co organizace má - jejími zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Strategické řízení lidských zdrojů nastavuje jednotné postupy napříč organizací, odborně zajišťuje jednotlivé personální procesy a podporu pro pracovníky a pracovnice na všech úrovních vedení i pro řadové pracující. To je výhodné jak pro organizaci (šetří finanční zdroje, zefektivňuje fungování), tak pro jednotlivce (stejné podmínky pro všechny).

Co z toho mám já jako zaměstnanec/zaměstnankyně nebo doktorand/doktorandka?

Univerzita se stává moderní organizací, která poskytuje srovnatelné pracovní podmínky s firmami i zahraničními institucemi. Je profesionálnější, kvalitnější a konkurenceschopnější. Podporuje váš kariérní rozvoj (Ph.D. škola, vzdělávací kurzy, koučování, osobní plány apod.) a rovné zacházení. Snažíme se, aby už se neříkalo: "Ty pracuješ na univerzitě? Tam to je asi hodně zkostnatělé, co?" nebo "Byla jsem na univerzitě na výběrovém řízení. Bylo to jako bych byla zase u státnic." 

Mám já jako zaměstnanec/zaměstnankyně či doktorand/doktorandka možnost něco ovlivnit?

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Proto se pravidelně obracíme na zaměstnance/kyně a doktorandy/ky prostřednictvím dotazníkových šetření, v nichž zjišťujeme, jak jsou spokojeni s prací na univerzitě. Pořádáme také kulaté stoly, kde jednotlivá témata diskutujeme. V nejbližší době: 13. 6. 2023 Kulatý stůl HR Award - otázky a odpovědi. O událostech informujeme na webu OŘLZ.

Kdo na HR Award pracuje?

Aktivity jsou koordinovány na Odboru řízení lidských zdrojů, který je metodicky veden prorektorkou pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci Leou Kubíčkovou. Na realizaci aktivit se podílí kromě OŘLZ i pracovní skupina (komise rektora pro personální rozvoj) a řídicí výbor.

Kdy a jak budeme HR Award obhajovat?

Obhajova bude probíhat ve dvou fázích:

1. Do 26. 2. 2024 provedeme sebehodnocení a navrhneme akční plán pro další tříleté období.

2. Následně do 3 měsíců univerzitu osobně navštíví tři hodnotitelé/ky Evropské komise a proběhne hodnocení na místě za účasti vedení univerzity, zapojených pracovníků a pracovnic i zástupců a zástupkyň různých kategorií zaměstnanců a doktorandů. 

3. Evropská komise do 1 měsíce sdělí, zda univerzitě HR Award ponechá na období dalších 3 let.