Ocenění HR Award jsme získali jako první v České republice

 

Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. 

Dne 6. 10. 2017 jsme se přihlásili k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Charta a Kodex). Naším cílem bylo získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují "The Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R) vycházející z těchto principů.

Vypracovali jsme interní GAP analýzu, jež měla za úkol srovnat stávající praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připravili akční plán na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu. Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

V současné době implementujeme revidovaný akční plán, který vzešel z vnitřního hodnocení implementace HRS4R v roce 2020.

 

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky a pracovnice:

  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity zejména pro zahraniční výzkumné pracovnice a pracovníky.

  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových pracovníků a pracovnic.

  • Zaměření na profesní růst výzkumných pracovnic a pracovníků již v počátcích jejich kariéry a podpora osobního rozvoje všech zaměstnankyň a zaměstnanců.

  • Kladení důrazu na soustavné zlepšování pracovního prostředí.

  • Efektivnější skloubení pracovního a osobního života.

  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a rozšíření možností výzkumných stáží a pobytů.

  • Budování internacionalizace výzkumu na MENDELU.

  • Posilování diverzity.

  • Prohlubování partnerského vztahu mezi vědcem/vědkyní a univerzitou.

  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON a dalších.

 

Harmonogram implementace HRS4R na univerzitě

Iniciační fáze

  

2017 - 2018

GAP analýza

 

dokončena v červnu 2018

Dotazníkové šetření

 

dokončeno v červnu 2018

Akční plán

 

vydán v srpnu 2018

Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi 

 

5. 10. 2018

 

 

 

Implementační fáze

 

2018 – 2023

Implementace HRS4R dle Akčního plánu

 

od října 2018

Získání ocenění HR Excellence in Research Award

 

13. 11. 2018

Vnitřní hodnocení implementace HRS4R

 

13. 11. 2020

Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu

 

od listopadu 2020

Vnější hodnocení Evropskou komisí

 

únor 2024

  

Další informace k HRS4R poskytnou: 

Mgr. Renata Denková    Ing. Tereza Ondráčková
vedoucí Oddělení personálního rozvoje   personální specialistka
Tel: +420 773 741 158   Tel.: +420 770 153 601
E-mail: renata.denkova@mendelu.cz
 

E-mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz