Ocenění HR Award jsme získali jako první v České republice

 

Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Podle rektorky Danuše Nerudové certifikát zvyšuje celkovou prestiž univerzity a může na ni nalákat  ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků.

 

Informace k procesu získání ocenění

Mendelova univerzita v Brně se 6. 10. 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Cílem univerzity bylo získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Univerzita vypracovala interní GAP analýzu, jež měla za úkol srovnat současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připravila akční plán (AP) na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

 

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity zejména pro zahraniční výzkumné pracovníky.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových pracovníků.
  • Zaměření na profesní růst výzkumných pracovníků již v počátcích jejich kariéry a podpora osobního rozvoje všech zaměstnanců.
  • Kladení důrazu na soustavné zlepšování pracovního prostředí.
  • Efektivnější skloubení pracovního a osobního života.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a rozšíření možností výzkumných stáží a pobytů.
  • Budování internacionalizace výzkumu na MENDELU.
  • Posilování diverzity.
  • Prohlubování partnerského vztahu mezi vědcem a univerzitou.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON a dalších.

  

Harmonogram 

Iniciační fáze    rok 2018
GAP analýza   vyhotovena v červnu 2018
Dotazníkové šetření   proběhlo v červnu 2018
Akční plán   hotov v srpnu 2018
Odeslání GAP analýzy a AP Evropské komisi    5. 10. 2018
     
Implementační fáze   2018 – 2023
Implementace HRS4R dle Akčního plánu   od října 2018
Získání ocenění HR Excellence in Research Award   13. 11. 2018
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R   13. 11. 2020
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu   od listopadu 2020
Vnější hodnocení Evropskou komisí   3 roky po vnitřním hodnocení

  

Členové pracovní skupiny HR Award

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.   Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.   Zástupce Agronomické fakulty
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.    Zástupce Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D.    Zástupce Provozně ekonomické fakulty
Ing. Eliška Rampáčková   Zástupce Zahradnické fakulty
Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.  
  Zástupce Institutu celoživotního vzdělávání
Ing. Jakub Drimaj   Zástupce Lesnické a dřevařské fakulty
Mgr. Renata Denková   Specialistka řízení lidských zdrojů
Ing. Tereza Ondráčková   Specialistka řízení lidských zdrojů

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektorka Mendelovy univerzity, prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., a který je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

 

Další informace k HRS4R poskytnou: 

Mgr. Renata Denková    Ing. Tereza Ondráčková
Specialistka řízení lidských zdrojů   Specialistka řízení lidských zdrojů
Tel: +420 773 741 158   Tel.: +420 770 153 601
Mail: renata.denkova@mendelu.cz
 

Mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz

 

Implementace HRS4R probíhá v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175, jehož klíčovou aktivitou 1 je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Projekt je řešen od 1. 3. 2018 pod vedením prorektora pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D., garantem klíčové aktivity 1 je prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.


Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

 

Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: