Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. 

Dne 6. 10. 2017 jsme se přihlásili k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Charta a Kodex). Naším cílem bylo získání ocenění, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují "The Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R) vycházející z těchto principů.

V roce 2018 jsme zpracovali interní GAP analýzu, jež měla za úkol srovnat stávající praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připravili akční plán na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

V současné době má univerzita za sebou již druhou fázi implementace HRS4R, pokračuje v ní dalším tříletým akčním plánem a očekává fyzickou návštěvu hodnotitelů Evropské komise, kteří úroveň implementace zhodnotí a rozhodnou, zda si ocenění můžeme ponechat na další období. 

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a pracovnice byla v roce 2023 revidována. Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků a pracovnic byl vnořen do Charty.

 

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky a pracovnice

  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity zejména pro zahraniční výzkumné pracovnice a pracovníky.

  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových pracovníků a pracovnic.

  • Zaměření na profesní růst výzkumných pracovnic a pracovníků již v počátcích jejich kariéry a podpora osobního rozvoje všech zaměstnankyň a zaměstnanců.

  • Kladení důrazu na soustavné zlepšování pracovního prostředí.

  • Efektivnější skloubení pracovního a osobního života.

  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a rozšíření možností výzkumných stáží a pobytů.

  • Budování internacionalizace výzkumu na MENDELU.

  • Posilování diverzity.

  • Prohlubování partnerského vztahu mezi vědcem/vědkyní a univerzitou.

  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON a dalších.

 

Harmonogram implementace HRS4R na univerzitě

Iniciační fáze

  

2017- 2018

GAP analýza

 

dokončena v červnu 2018

Dotazníkové šetření

 

dokončeno v červnu 2018

Akční plán

 

vydán v srpnu 2018

Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi 

 

5. 10. 2018

 

 

 

Implementační fáze

 

2018 - 2026

Implementace HRS4R dle prvního Akčního plánu

 

2018 - 2020

Získání ocenění HR Excellence in Research Award

 

13. 11. 2018

Vnitřní hodnocení první fáze implementace HRS4R

 

13. 11. 2020

Implementace HRS4R dle druhého Akčního plánu

 

2021 - 2023

Vnitřní hodnocení druhé fáze implementace HRS4R

 

26. 2. 2024

Vnější hodnocení Evropskou komisí

 

Q2 2024

Implementace HRS4R dle třetího Akčního plánu

 

2024 - 2026

  

Koordinátorky HRS4R: 

Mgr. Renata Denková, vedoucí Oddělení personálního rozvoje, tel. +420 773 741 158, e-mail: renata.denkova@mendelu.cz

Ing. Tereza Ondráčková, personální specialistka, tel. +420 770 153 601, e-mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz