Výběrová řízení jsou na MENDELU obvykle dvoukolová.

V prvním kole proběhne posouzení uchazečů z hlediska splnění nezbytných požadavků (zejména stupeň dosaženého vzdělání, délka, zaměření a výsledky praxe, jazykové a jiné znalosti a dovednosti), a to na základě vyžádaných dokumentů. 

Do druhého kola, tj. k pracovnímu pohovoru, jsou zváni uchazeči, kteří tyto požadavky splňují. Pohovor realizujeme buď osobním setkáním nebo online (konkrétní prostředky elektronické komunikace jsou na domluvě zúčastněných stran).

K přihlášce do výběrového řízení bývají vyžadovány tyto dokumenty: životopis, motivační dopis, stručná charakteristika dosavadní odborné praxe popř. vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikací s příp. ohlasy a souhlas účastníka výběrového řízení.

přijímací pohovorProtože se Mendelova univerzita v Brně přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníkůděláme maximum pro to, aby byl nábor a výběr nových zaměstnanců otevřený, transparentní a založený na hodnocení přínosu uchazeče (získaných zkušeností a také potenciálu).

Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně a deklarací Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně.

Všichni uchazeči i zaměstnanci mají ve výběrových řízeních stejnou příležitost, a to bez ohledu na svoji rasu, etnický původ, národnost, ideologii, náboženské vyznání, víru, světový názor, věk, pohlaví, sexuální orientaci, fyzický handicap, sociální původ nebo majetkové poměry.

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracováváme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to jako správce osobních údajů.

Všechny uchazeče informujeme, a to od potvrzení o přijetí přihlášky až po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V případě, že jste od nás žádnou zprávu neobdrželi nebo chcete ověřit dodání všech podkladů, pište na e-mail mendelu@teamio.eu.