V období 1. 7. - 31. 10. 2021 proběhl na univerzitě audit rovných příležitostí, který provedla externí společnost Genderové informační centrum NORA, o.p.s.podle Standardu genderového auditu Úřady vlády ČR.

Harmonogram:

 1. 7. - 18. 7. 2021 obsahová analýza dokumentů a dat

 1. 7. - 18. 8. 2021 příprava dotazníkového šetření

 19. 8. - 15. 9. 2021 realizace dotazníkového šetření (dotazník vyplnilo 651 zaměstnanců, z toho       58 % žen a 42 % mužů)

 16. 9. - 6. 10. 2021 zpracování výstupů dotazníkového šetření

 19. 8. - 6. 10. 2021 realizace kvalitativní části šetření (27 individuálních rozhovorů, 5 fokusních skupin)

 7. 10. - 31. 10. 2021 zpracování závěrečné zprávy s doporučeními a návrhu akčního plánu

 

Individuální rozhovoryFokusní skupiny byly vytvořeny pro tyto kategorie zaměstnanců:
1. vedoucí ústavů,
2. technicko-hospodářští pracovníci/e,
3. zaměstnanci/kyně rodiče,
4. zahraniční zaměstnanci/kyně,
5. pracující studenti/ky doktorského programu. 

Individuální rozhovory proběhly s vedením univerzity, zástupcem odborů, ředitelkou Odboru řízení lidských zdrojů a zaměstnanci, kteří se přihlásili prostřednictvím dotazníku.

Audit pokrýval tyto oblasti:

1. Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti

2. Personální politika

3. Mzdová politika

4. Slaďování osobního a pracovního života

5. Kultura organizace a vztahy na pracovišti

Závěry auditu byly zohledněny v Plánu genderové rovnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2022 a 2024.