Plán genderové rovnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2022 až 2024 byl schválen vedením univerzity a podepsán rektorkou prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.

Tento plán je praktickým nástrojem pro prosazení a systematickou podporu rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů na univerzitě v souladu se současnou evropskou Strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a požadavky Horizontu Evropa.

Hlavní cíle Plánu genderové rovnosti MENDELU jsou:

 1. Systematicky odstraňovat bariéry prosazování genderové rovnosti na univerzitě.
 2. Zabránit plýtvání lidskými zdroji a omezit ztráty investic do ženské pracovní síly způsobené zejména odlivem žen z vědy po dokončení doktorského studia či po mateřské a rodičovské dovolené.
 3. Zvýšit atraktivitu a důvěryhodnost MENDELU jako férového a prestižního zaměstnavatele pro nejkvalitnější a nejkvalifikovanější pracovní sílu v českém i mezinárodním prostředí.
 4. Integrovat genderovou dimenzi do obsahu výzkumu a vývoje, čímž se zároveň zvýší kvalita a inovativnost výsledků i šance vědců a vědkyň MENDELU na získání grantové podpory.

Navrhované dílčí cíle pro období 2022 až 2024 vychází především ze zjištění a doporučení auditu rovných příležitostí

Na základě identifikovaných nedostatků v jednotlivých oblastech byly definovány tyto dílčí cíle:

 1. Systematicky monitorovat a podporovat rovné příležitosti na úrovni univerzity.
 2. Nastavit užívání genderově citlivého jazyka a genderově citlivou komunikaci uvnitř i vně univerzity.
 3. Zvyšovat na univerzitě povědomí o genderové rovnosti a nevědomých předsudcích.
 4. Integrovat genderovou dimenzi do obsahu výzkumu.
 5. Podporovat rovnost odměňování žen a mužů.
 6. Dále zkvalitňovat průběh výběrových řízení.
 7. Podpořit v procesu adaptace nově příchozí zaměstnance/kyně a ty, kteří/ré se vrací na pracoviště po delší nepřítomnosti.
 8. Zkvalitnit průběh procesu hodnocení zaměstnanců/kyň.
 9. Podporovat stabilizaci zaměstnanecké populace na univerzitě.
 10. Podporovat slaďování práce a osobního života.
 11. Podporovat spolupráci s osobami na mateřské a rodičovské dovolené.
 12. Bránit vzniku šikany a sexuálního obtěžování.