Jedním z nástrojů implementace strategie řízení lidských zdrojů ve vědeckém prostředí jsou zaměstnanecké průzkumy.

DotazníkPrvní rozsáhlý průzkum proběhl na MENDELU v roce 2018 a sloužil k identifikaci mezer, které v řízení lidských zdrojů na univerzitě máme. Stal se poté jedním z klíčových podkladů pro zpracování akčního plánu na období 2018-2020.

Po dvou letech implementace akčního plánu jsme opět zrealizovali celouniverzitní průzkum, tentokrát zaměřený na získání zpětné vazby od zaměstnanců i podnětů pro akční plán na další tříleté období. Dotazník sloužil také jako přehled opatření a aktivit, které se dosud podařilo na poli HR zrealizovat.

V červnu 2021 proběhl mezi zaměstnanci průzkum reflektující náročnost pandemického období. Cílem průzkumu bylo určit překážky a navrhnout aktivity a opatření, které zaměstnancům mohou pomoci v pracovním životě.

Na podzim roku 2021 jsme ve spolupráci s Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s provedli celouniverzitní audit rovných příležitostí. Audit sloužil primárně k tvorbě univerzitního Plánu genderové rovnosti.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 2018

PRŮZKUM ZPĚTNÁ VAZBA K HRS4R 2020

PRŮZKUM VLIVU PANDEMIE NA PRACOVNÍ ŽIVOT 2021

AUDIT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2021