Sexuální obtěžování je druhem šikany, kterému chceme věnovat na univerzitě zvláštní pozornost. Celoevropský průzkum UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí a sexuálního obtěžování na vysokých školách, ukázal, že s nějakou formou tohoto typu násilí se setkalo 62% osob (studujících  nebo zaměstnaných).

Za sexuální obtěžování považujeme jakoukoliv formu nevyžádaného verbálního, neverbálního či fyzického jednání sexuální povahy. Jde o chování, které je druhé straně nepříjemné, snižuje její důstojnost a vytváří nepřátelské prostředí (ať už záměrně či nezáměrně).

Záměry obtěžovatele/ky nejsou rozhodující pro to, zda došlo k obtěžování. Ani chování pod vlivem alkoholu či drog není ospravedlnitelné pro sexuální obtěžování. 

Sexuální obtěžování může zahrnovat jednorázovou událost i opakované projevy. Může k němu docházet navzájemi mezi studujícími i zaměstnanými, ze strany zaměstnaných vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči osobám zaměstnaným.

Druhy sexuálního obtěžování

Verbální
Neverbální
Fyzické
 

Sexuální poznámky o něčím těle, oblékání či vystupování.

Dotazování na sexuální a intimní život, ale i obtěžující sdílení svého sexuálního života.

Neopětované flirtování, nevítané sexuální návrhy, nepatřičné žádosti o schůzku.

Nevyžádané e-maily či zprávy sexuální povahy.

Obscénní gesta, pokřikování, hvízdání na někoho (catcalling).

Nevyžádané fotografie sexuální povahy.

Zírání.

Osahávání, dotýkání se bez svolení.

Narušování fyzických hranic.

Vynucování sexuálního chování za protihodnotu.

Sexuální nátlak a znásilnění.

 

Za sexuální obtěžování je považováno i genderově podmíněné obtěžování, tj. uplatňování genderových stereotypů formou vtipů, poznámek, komentářů nebo ponižující komentáře týkající se žen a mužů, jejich sexuální orientace či genderové identity. Příklady.

Tento výčet projevů sexuálního a genderově podmíněného obtěžování je demonstrativní. Chování přijatelné pro jednoho jedince může být pro jiného nepřijatelné.