Osamělá ženaŠikana je dlouhodobé systematické agresivní jednání, uskutečňované s cílem nebo důsledkem někomu ublížit, získat pocit převahy nebo výhody. Bývá namířeno proti jednotlivci či skupině, který/á se jen těžko může takovému jednání vyhnout nebo bránit. Šikana se často projevuje nenápadně, nemusí být na první pohled rozpoznatelná a v některých případech nemusí být ani záměrná.

 K šikaně může docházet navzájemi mezi studujícími i zaměstnanými, ze strany zaměstnaných vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči osobám zaměstnaným.

 

Nejčastější projevy šikany
Druhy šikany
Co šikana není
 

 

 • Pomlouvání.
 • Urážení.
 • Ponižování.
 • Zesměšňování.
 • Ignorování.
 • Neustálé umlčování.
 • Záměrně chybné rady.
 • Naschvály.
 • Arogance.
 • Zastrašování.
 • Bezdůvodné vyhrožování vyloučením (např. vyhození od zkoušky, vyloučení ze studia, ukončení spolupráce).

V pracovním prostředí navíc:

 • Nedocenění řádného pracovního výkonu.
 • Přehnané kontrolování plnění povinností nebo docházky.
 • Zatajování důležitých informací.
 • Neustálá bezdůvodná nebo zveličovaná kritika práce.
 • Zadávání nesmyslných nebo příliš složitých úkolů a povinností neodpovídající náplni práce.
 • Nereálné uzávěrky.
 • Bezdůvodné vyhrožování výpovědí. 

Šikanou může být také:

 • Nerovné zacházení/diskriminace kvůli rase, etnickému původu, národnosti, ideologii, náboženskému vyznání, víře, světovému názoru, věku, pohlaví, sexuální orientaci, fyzickému handicapu, sociálnímu původu nebo majetkovým poměrům.
 • Sexuální obtěžování.
 • Stalking/pronásledování.
 • Kyberšikana – šikana prostřednictvím elektronických médií.

Tento výčet projevů je pouze demonstrativní. Chování přijatelné pro jednoho jedince může být pro jiného nepřijatelné.

 

Nevědomá

Neúmyslná šikana. Účelem nebývá ublížit, ale například dosáhnout u studující/ho nebo pracující/ho určitého studijního/pracovního výkonu či cíle hrubými způsoby.
Důsledky jsou stejné jako u vědomé šikany, ale je mnohem snadnější ji řešit.

 

Vědomá

Tedy účelová, kdy jde o zcela záměrné poškozování jedince.
Při snaze o její eliminaci útoky zesilují.

 

Patologická

Strategické poškozování. Útočník své jednání opakuje u dalších osob, šikanuje jednu za druhou.

 

 

 • Jednorázový konflikt.
 • Občasné vychýlení nadřízené/ho, kolegy/ně, vyučující/ho.
 • Konstruktivní zpětná vazba či kritika.
 • Monitorování, kontrola a hodnocení výkonu.
 • Vyžadování výkonu dle pracovní náplně a osobních plánů resp. plnění studijních povinností.
 • Vyžadování kázně vyplývající z řízení chování nebo výkonu zaměstnance v práci nebo jednání, které lze odůvodnit požadavky, jako jsou např. BOZP.
 • Oprávněný vytýkací dopis za nedodržení dohodnutých záležitostí či pracovních povinností, na něž byl zaměstnanec/kyně opakovaně upozorňován/a.
 • Odebírání či snížení osobního ohodnocení při dlouhodobém poklesu pracovní výkonnosti.

Abyste si byli jisti, že šikanu zažíváte, zkuste si vyplnit Inventuru útoků na pracovišti, kterou pak můžete využít jako podklad pro řešení své situace. Písemná inventarizace útoků je nezbytným prvním krokem při rozpoznání, prošetřování a eliminaci šikany.