Posláním Mendelovy univerzity v Brně je být otevřenou univerzitou nabízející vzdělání reflektující potřeby 21. století a přispívající k obecnému rozvoji tvůrčí činnosti relevantní pro společnost a současně být dynamickou multikulturní institucí utvářející širší společenský vývoj. 

přednáškaNaše vize

Chceme být uznávanou univerzitou nejen na národní, ale také na mezinárodní úrovni, poskytovat unikátní kombinaci vzdělávacích, tvůrčích a profesně zaměřených aktivit. Tato vyvážená kombinace ve spojení se širokými možnostmi praktické výuky bude sloužit pro výchovu kvalitních a dobře uplatnitelných absolventů.

V oblasti vzdělávání chceme:

• vybavit každého studenta komplexním souhrnem znalostí, dovedností a kompetencí, včetně schopnosti kritického myšlení, tj. kvalitním vzděláním;

• nabízet relevantní vzdělávání reflektující potřeby 21. století;

• být otevřenou institucí ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.

V oblasti tvůrčí činnosti chceme:

• přispívat k obecnému rozvoji poznání relevantního pro společnost;

• spolupracovat se všemi relevantními partnery;

• přispívat k obousměrnému přenosu vědění mezi akademickou a aplikační sférou.

V oblasti třetí role chceme:

• být multikulturním prostředím, které umožní vytvářet nové hodnoty;

• být dynamickou institucí utvářející širší společenský vývoj v ČR i ve světě.

Rovné zacházení, zásada stejné příležitosti

Pro MENDELU je pevnou zásadou stejné zacházení se všemi. Všichni mají stejnou příležitost k dalšímu profesnímu růstu, a to bez ohledu na svoji rasu, etnický původ, národnost, ideologii, náboženské vyznání, víru, světový názor, věk, pohlaví, sexuální orientaci, fyzický handicap, sociální původ nebo majetkový poměr. Každý z nás má tedy stejnou startovací pozici se všemi ostatními a nyní již bude záležet jen na něm samotném. Více k diverzitě a rovným příležitostem na MENDELU.

Na univerzitě ctíme a dodržujeme pravidla, jak ta obecná, která nás provázejí každodenním životem, jako jsou například pravidla slušného chování, tak i standardy, které stanovuje náš Etický kodex. Oblast výzkumu upravuje Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně