S kým u nás budete pracovat?

Seznamte se s kolegy, kteří za mimořádné výsledky své práce v roce 2020 obdrželi Cenu rektorky MENDELU.

Zdeněk Laštůvka

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF

Zdeněk Laštůvka

Profesor Laštůvka je v současné době jedním z nejvýznamnějších lepideptorologů (nauka o motýlech) nejen v České republice, ale i v Evropě. Vedle problematiky motýlů se však zabývá i širokou škálou dalších bezobratlých, včetně aplikovaného přesahu do rostlinolékařství, ochrany lesa a ekologického poradenství, díky čemuž se stal vyhledávaným odborníkem mezi lidmi z praxe. Na Mendelovu univerzitu zavedl jako první výuku ekologie, která je dnes nedílnou součástí vzdělávání v řadě bakalářských a magisterských studijních programů.


Zbyněk Heger

Ústav chemie a biochemie AF

Zbyněk Heger je již ve svém věku vědeckou osobností schopnou vést vědecký tým, určovat jeho směr, a především uspět na národním i mezinárodním poli. Zaměřuje se na nanomedicínu a vývoj nových inteligentních biokompatibilních materiálů, zejména feritinů, a jejich využití pro nádorovou terapii.


Luboš Úradníček

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF

Luboš Úradníček patří k významným pedagogům, uznávaným studenty i svými kolegy. Mimo odbornou pedagogickou práci se podílí na výchově studentů i příkladnou prací v akademickém senátu Lesnické a dřevařské fakulty. Po odborné stránce vede již více než 20 let arboreta Křtiny a Řícmanice Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.


Jana Turčínková

Ústav marketingu a obchodu PEF

Jana Turčínková působí na PEF od roku 2002. Její pracovní nasazení, erudovanost a vstřícnost jsou studenty i kolegy dlouhodobě oceňovány. Její zájem zprostředkovávat poznání zajímavou formou se promítá i do jejích mimoškolních aktivit pro studenty (organizace exkurzí a výletů se studenty nad rámec výuky apod.), do její spolupráce s Českým rozhlasem, či do její účasti v charitativních projektech (např. spolupráce s brněnskou ZOO).


Lenka Kamanová

Oddělení vzdělávání seniorů ICV

Lenka Kamanová rozvíjí oblast seniorského vzdělávání, které v roce 2019 vyústilo k založení Mezigenerační univerzity Mendelovy univerzity v Brně. Unikátní projekt podpory pozitivních vztahů mezi prarodiči a vnoučaty formou vzdělávacích aktivit rozvíjí mezigenerační dialog a posiluje vzájemnou sociální soudržnost.