S kým u nás budete pracovat?

Seznamte se s několika našimi nadšenými kolegy.


Dalibor Húska

Ústav chemie a biochemie

Vede Výzkumnou skupinu NanoBiotechnologií rostlin a mikrořas, která se zabývá řešením výzev moderního zemědělství v současném světě: ochranou přírodních zdrojů pro budoucí generace, zvyšováním výnosů plodin bez rozšiřování zemědělské půdy a při snižování škod na životním prostředí. Naši vědci tak zkoumají například využívání nanomateriálů jako pesticidů a hnojiv nebo se zabývají významem mikrořas pro potravinářský průmysl a farmacii, i jejich kultivací v kosmickém prostředí.


Jarmila Krojerová

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Jarmila Krojerová se ve svém výzkumu zabývá ekologii a ochranářskou genetikou ohrožených druhů savců včetně divokých kočkovitých šelem jako jsou rys ostrovid a kočka divoká. S využitím molekulárně-genetických metod zjišťuje, jak jejich populace fungují, jaké faktory je ohrožují a jak je účinně chránit, abychom je zachovaly jako součást naší fauny i pro příští generace.


Lubor Lacina

Ústav financí

Dlouhodobě se jako jeden z mála českých ekonomů zabývá problematikou členství České republiky v eurozóně. Kolegové ho v žertu pro jeho široký záběr znalostí a ekonomicko-společenských souvislostí nazývají jedním z posledních žijících renesančních ekonomů. Předmětem jeho zájmu je především fungování malé otevřené ekonomiky v prostředí ekonomické a politické integrace evropského kontinentu a v prostředí globální konkurence.


Martina Rašticová

Ústav práva a humanitních věd

Její výzkumná, tvůrčí a publikační činnost je zaměřena na problematiku personálního managementu, leadershipu a managementu diverzitních týmů, gender managementu, interkulturního managementu, age managementu a oblast slaďování pracovního a soukromého života, v této oblasti publikuje již více než 20 let.


Radek Pokorný

Ústav zakládání a pěstění lesů

Radek Pokorný se v oblasti lesnictví zabývá pěstováním lesů, strukturou porostů a dále především uhlíkovým lesnictvím, vodní bilancí lesa, v kontextu změny klimatu pak adaptačními opatřeními. Dlouhodobě se zabývá konkrétněji fenologií, morfologií a eko-fyziologií lesních dřevin se zaměřením na prostorovou a časovou alokaci přírůstu, vodní bilanci porostu a transpiraci dřevin ve vztahu ke stanovištním podmínkám.